Dnes je: 20. júna 2024
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
UKF Nitra
Prihlasenie
login
heslo
» zabudol som
heslo
 
- Virtuálne knižnice
- Metodológia záverečnej práce
- Štatistický navigátor
 
Vstup do e-kurzu
Študentom nebude umožnený vstup do e-kurzu ak nebudú zapísaný na kurz v AIS.
Kurzy
 

Prebiehajúce kurzy

1. Antropomotorika (PaedDr. Mária Kalinková , PhD.)
Antropomotorika sa zaoberá štúdium telesných cvičení "pohybových" možností a prejavov človeka v oblasti športu. Tento kurz zahŕňa úvod do antropomotoriky, všeobecnú charakteristiku pohybovej činnosti, pohybové predpoklady človeka, pohybové prejavy, ontogenézu človeka a teóriu testovania a hodnotenia. K úspešnému dokončeniu kurzu je potrebná minimálna 70 % úspešnosť všetkých testov z jednotlivých lekcií.
2. Atletika (Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni , PhD.)
Cieľom kurzu je oboznámenie sa s históriou, technikou, didaktikou, pravidlami, metodickými radami v atletike, resp. v atletických disciplínach. Kurz slúži ako teoretická podpora kurzov Atletika.
3. Biomechanika (PaedDr. Pavol Horička , PhD.)
Biomechanika skúma mechanickú stránku pohybov človeka, v ktorej sa odrážajú všetky zmeny a procesy odohrávajúce sa v ľudskom tele, ktorymi hodnotíme kvalitu jeho pohybov v kinematickom a dynamickom prejave. Predmetom biomechaniky sa teda stali pohyby človeka v mechanickom prejave.V predmete upriamujeme pozornosť na uplatnenie biomechaniky v športe.
4. Diagnostika trénovanosti (Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni , PhD.)
Diagnostika trénovanosti postihuje komplex faktorov ovplyvňujúcich výkon daných vnútorných a vonkajších podminekach. Zaoberá sa biologickými a najmä lekárskymi aspektami celej problematiky. Zdôrazňuje však nadväznosť na ďaľšie aspekty, najmä na pedagogický, motorický, psychologický, ale aj sociálny a spoločenský. Aplikácia najnovších vedeckých poznatkov sa stala podmienkou efektivity a kvality telovýchovného procesu, každého druhu športovej prípravy mládeže a vrcholového športu osobitne. K absolvovaniu kurzu je potrebná minimálna 70 % úspešnosť všetkých testov z jednotlivých lekcií.
5. Metodológia výskumu v telesnej výchove (Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni , PhD.)
Cieľom kurzu je oboznámenie sa a osvojenie si využívania štatistických metód (výpočet a interpretácia) v metodológii výskumu telesnej výchovy a športu. Kurz sa realizuje kombinovanou (kontaktnou a elearningovou) formou vzdelávania. K započítaniu kurzu je potrebné absolvovať skúšku z praktického výpočtu, interpretácie výsledkov z vybraného štatistického príkladu, preukázať vedomosti o charakteristike a využití vybraného testu a minimálne 70 % (známka E) úspešnosť zo všetkých e-testov v priebehu semestra. Kurz obsadil v súťaži Elearningové kurzy pre podporu výučby na fakultách UKF v roku 2010 3. miesto. Kurz slúži taktiež ako e-podpora kurzu Matematicko-štatistické metódy v doktorandskom štúdiu Športová edukológia na FHV UMB v Banskej Bystrici.
6. Seminár k bakalárskej práci (Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni , PhD.)
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s obsahom, štruktúrou, metódami vedeckej práce, získavaním faktov, spracovaním výsledkov a ich interpretáciou v seminárnych, záverečných, bakalárskych a diplomových prácach. Kurz sa realizuje dištančnou - bezkontaktnou formou vzdelávania prostredníctvom e-learningového portálu KTVŠ. K absolvovaniu kurzu je potrebné vypracovať projekt vedecko-výskumnej práce, minimálna 70 % úspešnosť všetkých testov v jednotlivých lekciách a 30 anotácií z publikácií zaoberajúcich sa sledovanou problematikou.
7. Stimulácia zdravia predškoláka - základy zdravotnej telesnej výchovy (doc. PaedDr. Janka Kanásová , PhD.)
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s charakteristikou zdravotnej TV, jej cieľov a úloh, s charakteristikou zdravotných oslabení vyskytujúcich sa u školskej mládeže. Oboznámiť s príčinami vzniku oslabení pohybového systému. Poznať didaktické zásady a metodické postupy pri vyrovnávacej a kompenzačnej práci učiteľa na vyučovacích hodinách - cvičebných jednotkách. Pohybový režim oslabeného žiaka. Naučiť študentov diagnostikovať oslabenia pohybového systému. Aplikovať na vyučovacích hodinách - cvičebných jednotkách vyrovnávacie a kompenzačné cvičenia.
8. Teória športového tréningu (Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni , PhD.)
Kurz sa zaoberá klasifikáciou športu a športovca, športovým výkonom, výkonnosťou, športovým tréningom, výberom talentov, zložkami športového tréningu, tréningovým procesom, riadením, plánovaním, športovým tréningom mládeže, zaťažením a zaťažovaním, športovou formou, zotavením a regeneráciou, komunikáciou tréner – športovec, plánovaním a vyhodnocovaním športového tréningu, súťažami a prípravou na súťaže. Kurz sa taktiež využíva ako e-learningová podpora výuky v rámci maturitného predmetu Základy športovej prípravy na Športovom gymnáziu (http://sportgymnr.sk) a Golianovom gymnáziu (http://www.gymgolnr.sk) v Nitre. Kurz získal 1. miesto v súťaži Elearningové kurzy pre podporu výučby na UKF v roku 2009.
9. Úvod do štúdia telesnej výchovy (doc. PaedDr. Nora Halmová , PhD.)
V kurze sa riešia otázky základných pojmov v oblasti telesnej kultúry, ich výkladu a vzniku, formovania vied o športe, organizácie a riadenia telesnej kultúry na Slovensku. Mal by poslúžiť študentom odboru telesná výchova pre rýchlu orientáciu v nových učebných odboroch ako aj naučiť ich aktívne používať odborný jazyk. Tento kurz je zvlášť dôležitý pre učiteľov telesnej výchovy, ale aj ostatných pracovníkov v oblasti rekreačného, alebo vrcholového športu, pretože umožňuje vyjadrovať sa odborne v telovýchovnej praxi a súčasne zjednocovať odborný telovýchovný jazyk všetkých, ktorí pracujú v odbore telesná výchova a šport. Predmet je rozdelený na dve časti. Teoretická časť je realizovaná dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom internetu a praktické cvičenia v telocvični. Študent má k dispozícii lekcie, prílohy, úlohy, testy a diskusné fórum v každej lekcii. S lektorom je možné dohodnúť si vopred konzultačné hodiny emailom (nhalmova@ukf.sk) K započítaniu kurzu (predmetu) je potrebné absolvovať písomný test (bude pozostávať z otázok z lekcií 9 – 12 a popisu obrázkov z lekcií 1 – 8) a minimálne 50 %-ná (známka E) úspešnosť v testoch.
10. Zdravotná telesná výchova (doc. PaedDr. Janka Kanásová , PhD.)
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s charakteristikou zdravotnej TV, jej cieľov a úloh, s charakteristikou zdravotných oslabení vyskytujúcich sa u školskej mládeže. Oboznámiť s príčinami vzniku oslabení pohybového, dýchacieho, srdcovo–cievneho systému, metabolické, zmyslové a nervové oslabenia. Poznať didaktické zásady a metodické postupy pri vyrovnávacej a kompenzačnej práci učiteľa na vyučovacích hodinách. Pohybový režim oslabeného žiaka. Naučiť študentov diagnostikovať ortopedické oslabenia. Aplikovať na vyučovacích hodinách vyrovnávacie a kompenzačné cvičenia.